วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การศึกษาสถานการณ์จำนวนปศุสัตว์และการตลาดในเขตปศุสัตว์ที่ 8(ฉัตรฐาพงค์ คงทุง)


การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธรรมนาถ ชัยฤทธิ์และคณะ)


ศักยภาพการเลี้ยงและธุรกิจฟาร์มแพะของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ปี 2560(นวรัตน์ ศรีชูสุขและคณะ)สภาพการเลี้ยงและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ควายทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง(นวรัตน์ ศรีชูสุขและคณะ)
การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ไก่พื้นเมือง/ไก่ไข่(ไก่ปลดระวาง)โดยการแปรรูป(นวรัตน์ ศรีชูสุขและคณะ)